Go to file
netnr e64697054c 2025 2024-04-25 14:32:24 +08:00
.gitignore ru 2021-01-23 08:47:15 +08:00
LICENSE ru 2021-01-23 08:47:15 +08:00
README.md 2025 2024-04-25 14:32:24 +08:00
favicon.ico 2025 2024-04-25 14:32:24 +08:00
index.html m 2023-03-15 10:34:52 +08:00

README.md

KMS

KMS 激活服务slmgr 命令激活 Windows 系统、Office

激活步骤(管理员命令执行)

 1. 设置服务 slmgr -skms skms.netnr.eu.org
 2. 安装密钥 slmgr -ipk 版本对应秘钥
 3. 激活系统 slmgr -ato

可用服务

 • skms.netnr.eu.org 维护 CNAME 指向有效的服务
 • telnet skms.netnr.eu.org 1688 测试服务是否可用
 • tcping skms.netnr.eu.org 1688

安装服务

安装服务Linux

# 一键安装脚本
wget --no-check-certificate https://raw.githubusercontent.com/teddysun/across/master/kms.sh && chmod +x kms.sh && ./kms.sh

netstat -nxtlp | grep 1688 # 查看端口
/etc/init.d/kms status # 状态
/etc/init.d/kms start # 启动
/etc/init.d/kms stop # 停止
/etc/init.d/kms restart # 重启
./kms.sh uninstall # 卸载

https://teddysun.com/530.html

密钥

https://learn.microsoft.com/zh-cn/windows-server/get-started/kms-client-activation-keys

kms-client-activation-keys.md

Windows ServerLTSC 版本)

Windows Server 2025

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2025 Standard TVRH6-WHNXV-R9WG3-9XRFY-MY832
Windows Server 2025 Datacenter D764K-2NDRG-47T6Q-P8T8W-YP6DF
Windows Server 2025 Azure Edition XGN3F-F394H-FD2MY-PP6FD-8MCRC

Windows Server 2022

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2022 Datacenter WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition NTBV8-9K7Q8-V27C6-M2BTV-KHMXV
Windows Server 2022 Standard VDYBN-27WPP-V4HQT-9VMD4-VMK7H

Windows Server 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2019 Datacenter WMDGN-G9PQG-XVVXX-R3X43-63DFG
Windows Server 2019 Standard N69G4-B89J2-4G8F4-WWYCC-J464C
Windows Server 2019 Essentials WVDHN-86M7X-466P6-VHXV7-YY726

Windows Server 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2016 Datacenter CB7KF-BWN84-R7R2Y-793K2-8XDDG
Windows Server 2016 Standard WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY
Windows Server 2016 Essentials JCKRF-N37P4-C2D82-9YXRT-4M63B

Windows Server (半年频道版本)

Windows Server 版本 20H2、2004、1909、1903 和 1809

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter 6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D
Windows Server Standard N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC

Windows 11 和 Windows 10 (半年频道版本)

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10/11 专业版 W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 10/11 专业版 N MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9
Windows 10/11 专业工作站 NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 10/11 专业工作站 N 9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 10/11 专业教育版 6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 10/11 专业教育版 N YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 10/11 教育版 NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 10/11 教育版 N 2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 10/11 企业版 NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 10/11 企业版 N DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 10/11 企业版 G YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 10/11 企业版 G N 44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows 10 (LTSC/LTSB 版本)

Windows 10 LTSC 2019

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 LTSC 2019 M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D
Windows 10 企业版 N LTSC 2019 92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H

Windows 10 LTSB 2016

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 LTSB 2016 DCPHK-NFMTC-H88MJ-PFHPY-QJ4BJ
Windows 10 企业版 N LTSB 2016 QFFDN-GRT3P-VKWWX-X7T3R-8B639

Windows 10 LTSB 2015

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 10 企业版 2015 LTSB WNMTR-4C88C-JK8YV-HQ7T2-76DF9
Windows 10 企业版 2015 LTSB N 2F77B-TNFGY-69QQF-B8YKP-D69TJ

早期版本的 Windows Server

Windows Server 版本 1803

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter 2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG
Windows Server Standard PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR

Windows Server 版本 1709

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server Datacenter 6Y6KB-N82V8-D8CQV-23MJW-BWTG6
Windows Server Standard DPCNP-XQFKJ-BJF7R-FRC8D-GF6G4

Windows Server 2012 R2

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2012 R2 Server Standard D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
WindowsServer 2012 R2 Datacenter W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
WindowsServer 2012 R2 Essentials KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM

Windows Server 2012

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2012 BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
Windows Server 2012 N 8N2M2-HWPGY-7PGT9-HGDD8-GVGGY
Windows Server 2012 单语言版 2WN2H-YGCQR-KFX6K-CD6TF-84YXQ
Windows Server 2012 特定国家/地区版 4K36P-JN4VD-GDC6V-KDT89-DYFKP
Windows Server 2012 Server Standard XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
Windows Server 2012 MultiPoint Standard HM7DN-YVMH3-46JC3-XYTG7-CYQJJ
Windows Server 2012 MultiPoint Premium XNH6W-2V9GX-RGJ4K-Y8X6F-QGJ2G
Windows Server 2012 Datacenter 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P

Windows Server 2008 R2

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Server 2008 R2 Web 版 6TPJF-RBVHG-WBW2R-86QPH-6RTM4
Windows Server 2008 R2 HPC 版 TT8MH-CG224-D3D7Q-498W2-9QCTX
WindowsServer 2008 R2 Standard YC6KT-GKW9T-YTKYR-T4X34-R7VHC
WindowsServer 2008 R2 企业版 489J6-VHDMP-X63PK-3K798-CPX3Y
WindowsServer 2008 R2 Datacenter 74YFP-3QFB3-KQT8W-PMXWJ-7M648
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 R2 GT63C-RJFQ3-4GMB6-BRFB9-CB83V

Windows Server 2008

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows Web Server 2008 WYR28-R7TFJ-3X2YQ-YCY4H-M249D
Windows Server 2008 Standard TM24T-X9RMF-VWXK6-X8JC9-BFGM2
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Standard W7VD6-7JFBR-RX26B-YKQ3Y-6FFFJ
Windows Server 2008 企业版 YQGMW-MPWTJ-34KDK-48M3W-X4Q6V
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 企业版 39BXF-X8Q23-P2WWT-38T2F-G3FPG
Windows Server 2008 HPC RCTX3-KWVHP-BR6TB-RB6DM-6X7HP
Windows Server 2008 Datacenter 7M67G-PC374-GR742-YH8V4-TCBY3
不带 Hyper-V 的 Windows Server 2008 Datacenter 22XQ2-VRXRG-P8D42-K34TD-G3QQC
面向基于 Itanium 系统的 Windows Server 2008 4DWFP-JF3DJ-B7DTH-78FJB-PDRHK

早期版本的 Windows

Windows 8.1

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 8.1 专业版 GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 专业版 N HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 企业版 MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 企业版 N TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows 8

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 8 专业版 NG4HW-VH26C-733KW-K6F98-J8CK4
Windows 8 专业版 N XCVCF-2NXM9-723PB-MHCB7-2RYQQ
Windows 8 企业版 32JNW-9KQ84-P47T8-D8GGY-CWCK7
Windows 8 企业版 N JMNMF-RHW7P-DMY6X-RF3DR-X2BQT

Windows 7

操作系统版本 KMS 客户端安装密钥
Windows 7 专业版 FJ82H-XT6CR-J8D7P-XQJJ2-GPDD4
Windows 7 专业版 N MRPKT-YTG23-K7D7T-X2JMM-QY7MG
Windows 7 专业版 E W82YF-2Q76Y-63HXB-FGJG9-GF7QX
Windows7 企业版 33PXH-7Y6KF-2VJC9-XBBR8-HVTHH
Windows 7 企业版 N YDRBP-3D83W-TY26F-D46B2-XCKRJ
Windows 7 企业版 E C29WB-22CC8-VJ326-GHFJW-H9DH4

激活说明

 • KMS 激活有 180 天期限,此期限称为激活有效间隔
 • 若要保持激活状态,您的系统必须通过至少每 180 天连接一次 KMS 服务器来续订激活
 • 默认情况下,系统每 7 天自动进行一次激活续订尝试
 • 在续订客户端激活之后,激活有效间隔重新开始
 • 综上所述,只要您不超过 180 天以上无法连接互联网,系统会自行续期保持激活状态

OfficeVOL 版本)激活步骤(管理员命令执行)

 1. 进入安装目录 cd "C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16"
  • 32 位默认一般为 C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office16
  • 64 位默认一般为 C:\Program Files\Microsoft Office\Office16
  • Office16Office 2016
  • Office15Office 2013
  • Office14Office 2010
  • 打开以上所说的目录,应该有个 OSPP.VBS 文件
 2. 注册 KMS 服务 cscript ospp.vbs /sethst:skms.netnr.eu.org
 3. 激活 Office cscript ospp.vbs /act

Office 密钥列表

Help